Logo Beczki

Zasady

Zasady Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” w Krakowie wynikają z charakteru i natury wspólnoty:

 1. Dominikańskie, a zatem podstawowe elementy formacji to liturgia, wspólnota, studium, apostolstwo.
 2. Duszpasterstwo, czyli wspólnota czasowa, nieformalna i o otwartej formule.
 3. Akademickie, a więc przeznaczone dla studentów i pracowników nauki.
 4. „Beczka” jako miejsce o określonej historii, tradycji i tożsamości.
 1. Ogólne
  1. Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „Beczka” jest dziełem Konwentu Świętej Trójcy w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12. Przeor konwentu deleguje braci, zwanych dalej duszpasterzami, bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie duszpasterstwa.
  2. Duszpasterzom pomagają inni braci, którzy prowadzą grupy oraz diakoni, którzy odbywają praktyki duszpasterskie.
  3. Do duszpasterstwa mogą należeć studenci studiów I, II i III stopnia, którzy nie przekroczyli 26. roku życia oraz doktoranci i pracownicy naukowi do 35. roku życia, dla których przeznaczona jest grupa „Nikodem”. Do duszpasterstwa mogą należeć także osoby, które przerwały studia, ale planują podjąć je na nawo w najbliższym czasie. Młodzież w wieku studenckim niestudiująca i nieplanująca podjąć studiów może należeć do duszpasterstwa za zgodą duszpasterzy. Duszpasterze mają prawo nie wyrazić zgody na przynależność do duszpasterstwa, jak również prawo usunięcia z grona jego uczestników.
  4. Do duszpasterstwa można dołączyć i zrezygnować z uczestnictwa w nim w każdym momencie. Nie stosuje się list obecności i deklaracji członkowskich.
 2. Formacja duszpasterska
  1. Duszpasterstwo jest wspólnotą o charakterze formacyjnym. Za formację odpowiedzialni są bezpośrednio duszpasterze.
  2. Eucharystia sprawowana codziennie przez cały rok akademicki jest podstawą i wyznacza rytm funkcjonowania duszpasterstwa.
  3. Głównym zadaniem duszpasterstwa jest rozwój wiary, budowanie wspólnoty Kościoła, integralny rozwój osobisty i uczenie odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i wspólnotę Kościoła. Stąd też w formacji duszpasterskiej ważną rolę pełnią następujące elementy:
   • świadome i pogłębione życie sakramentalne;
   • troska o rozwój duchowy, a szczególnie nauka modlitwy;
   • nauka czytania i rozważania Pisma świętego;
   • chrześcijańska formacja intelektualna, czyli troska o wiarę rozumną;
   • odpowiedzialność za rozwój swojej wiary i przekazu wiary;
   • dbałość o integralny rozwój osobisty;
   • pomoc w odkrywaniu osobistego powołania;
   • budowanie i rozwijanie relacji międzyludzkich;
   • znajomość szeroko rozumianej tradycji i kultury;
   • rozumienie świata i współczesnych wydarzeń i procesów;
   • postawa odpowiedzialności i zaangażowania we wspólnocie Kościoła;
   • formowanie do zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy społeczne.
 3. Szefowie i odpowiedzialni
  1. W działanie duszpasterstwa i współpracę z duszpasterzami zaangażowani są odpowiedzialni. Ich zadaniem jest troska o powierzone im przestrzenie odpowiedzialności i realizację zadań, do których się zobowiązali. Szefowie dodatkowo wspierają radą duszpasterzy i biorą udział przy podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania duszpasterstwa.
  2. Odpowiedzialni z racji na podjęte zadania powinni brać czynny udział w życiu duszpasterstwa (liturgia, cotygodniowe spotkania grupy odpowiedzialnych, wyjazdy). Szczególnie ważna jest obecność na wyjazdach odpowiedzialnych, przed początkiem I i II semestru, w trakcie których omawiane są najważniejsze kwestie związane z działalnością duszpasterstwa.
  3. Odpowiedzialni wybierani są bezpośrednio przez duszpasterzy i szefów. Wcześniej przeprowadzana jest konsultacja, w której odchodzący odpowiedzialni wskazują kandydatów na nowych odpowiedzialnych.
  4. Szefowie są wybierani bezpośrednio przez duszpasterzy i odchodzących szefów głównie z grona odpowiedzialnych.
  5. W razie potrzeby (studia, zdrowie, sprawy osobiste, itp.) odpowiedzialni i szefowie mogą być przez określony czas zwolnieni z podjętych przez siebie obowiązków na rzecz duszpasterstwa zawsze po uprzednim powiadomieniu duszpasterzy o konieczności takiej przerwy.
 4. Opieka duszpasterska
  1. Duszpasterstwo w miarę możliwości i posiadanych środków troszczy się o osoby będące w potrzebie. Odpowiedzialnym lub duszpasterzom należy koniecznie zgłaszać przypadki osób potrzebujących pomocy (materialnej, duchowej, psychologicznej). Dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji istnieje możliwość pomocy charytatywnej.
  2. Duszpasterzy należy niezwłocznie informować o nietypowych sytuacjach, sprawach lub zachowaniach, także takich, które są wątpliwe, lub co do których nie ma ostatecznej pewności o ich charakterze i ewentualnych skutkach. Brak tego typu informacji przekazywanych duszpasterzom jest ewidentnym zaniedbaniem i brakiem odpowiedzialności za inne osoby będące w duszpasterstwie.
  3. Duszpasterze są do dyspozycji osób należących do duszpasterstwa. Istnieje możliwość umawiania się na rozmowy indywidualne lub spowiedzi, a także powierzania intencji do odprawienia w czasie porannych mszy akademickich.
 5. Pomieszczenia duszpasterstwa
  1. Duszpasterstwo ma do swojej dyspozycji następujące pomieszczenia i sale duszpasterskie: kaplicę akademicką, Dolną Beczkę, Lektorium, kuchnię, piekiełko, karcer, pokój duszpasterza (małe lektorium) oraz cztery toalety, w tym jedna z prysznicem, a także magazyn znajdujący się na zewnątrz klasztoru.
  2. Z pomieszczeń duszpasterskich można korzystać w ciągu dnia, gdy nie odbywają się spotkania formacyjne. Klucze do pomieszczeń duszpasterstwa posiadają odpowiedzialni. Ponadto wszyscy studenci, po wcześniejszym zostawieniu legitymacji studenckiej, mają możliwość pobrania klucza do Beczki z furty klasztoru.
  3. W salach duszpasterstwa obowiązują ogólne zasady kultury, w tym zmywanie i sprzątanie po sobie oraz utrzymywanie wspólnej przestrzeni w porządku. Za regularne sprzątanie pomieszczeń odpowiedzialni się wszyscy uczestnicy duszpasterstwa.
  4. Wszelkie usterki zauważone w pomieszczeniach duszpasterskich należy zgłaszać odpowiedzialnym.
  5. Duszpasterstwo nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w przestrzeniach duszpasterstwa.
  6. W czasie korzystania z kaplicy akademickiej (siódemki, adoracje) nie zostawiamy rzeczy (kurtki, plecaki, torby, itp.) w Kaplicy św. Jacka. Duszpasterstwo nie ponosi za nie odpowiedzialności.
  7. Rezerwacja pomieszczeń duszpasterskich na inne inicjatywy lub spotkania nie organizowane przez duszpasterstwo wymaga zgody duszpasterzy.
  8. Przebywanie w duszpasterstwie po godz. 22:00 wymaga każdorazowej zgody duszpasterza. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość nocowania w pomieszczeniach duszpasterstwa. Odbywa się ono zawsze za zgodą duszpasterzy.
  9. Miejscem przeznaczonym na spowiedź i spotkania indywidualne z duszpasterzem jest pokój duszpasterza. Pomieszczenie jest zasadniczo przeznaczone tylko na użytek duszpasterzy. W wyjątkowych sytuacjach może ono zostać udostępnione i przeznaczone na inne cele, ale zawsze tylko za zgodą duszpasterzy.
  10. Do przygotowywania i spożywania posiłków służy kuchnia i Dolna Beczka.
  11. W salach duszpasterskich obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
  12. Bez zgody duszpasterzy zabrania się wypożyczania oraz wynoszenia na zewnątrz rzeczy należących do duszpasterstwa, a nie służących celom duszpasterskim.
  13. Duszpasterstwo posiada zbiór książek, zgromadzony w lektorium, z którego mogą korzystać tylko osoby należące do duszpasterstwa. Aby wypożyczyć książki, należy wpisać się do zeszytu znajdującego się w lektorium przy tablicy. Wypożyczone tytuły należy oddać przed zakończeniem roku akademickiego.
 6. Wyjazdy duszpasterskie
  1. Wszystkie wyjazdy orgaznizowane przez duszpasterstwo mają charakter duszpasterski, tzn., że bierze w nim udział duszpasterz albo ojciec prowadzący grupę lub diakon oraz mają swoje stałe elementy.
  2. Oprócz specyfiki wynikającej z cech wyjazdu duszpasterskiego, każdy wyjazd porządkują ogólnoludzkie zasady kultury osobistej oraz przepisy związane z zachowaniem bezpieczeństwa.
  3. W wyjazdach mogą brać udział osoby związane z duszpasterstwem, a duszpasterze mają prawo wglądu w listę osób zapisanych na wyjazd oraz prawo odmowy do wzięcia udziału w wyjeździe.
  4. Przed każdym wyjazdem duszpasterskim pobierana jest bezzwrotna zaliczka.
  5. Istnieje możliwość dofinansowania niektórych wyjazdów osobom, których sytuacja finansowa mogłaby wykluczyć uczestnictwo. W tym celu należy zgłosić się do duszpasterzy.
  6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po dokonaniu opłat przez organizatorów (zakwaterowanie, transport, bilety, itp.) osoba wycofująca się z udziału w wyjeździe jest zobowiązana do zwrotu całej kwoty.
  7. Na wyjazdach należy respektować obowiązujący plan dnia. Plan, charakter i zasady danego wyjazdu określają organizatorzy razem z duszpasterzami.
  8. Integralną częścią wyjazdów jest codzienna Eucharystia, wspólna celebracja liturgii godzin, adoracja oraz studium lub też Dzielenie Słowem.
  9. Na wyjazdy wybieramy miejsca, w których jest kaplica, aby była możliwość godnego sprawowania liturgii oraz osobna przestrzeń do modlitwy dla uczestników wyjazdu.
  10. Duszpasterzy i innych braci biorących udział w wyjeździe obowiązuje klauzura.
  11. Wyjazdy duszpasterskie mają charakter bezalkoholowy.
  12. Organizatorów wyjazdu należy każdorazowo i niezwłocznie informować o zmianie stanu zdrowia.
  13. Konsekwencją naruszenia zasad kultury osobistej oraz zasad regulujących wyjazdy duszpasterstwa jest opuszczenie wyjazdu na własny koszt.
 7. Zasady kultury
  1. Kaplica akademicka jest przestrzenią sakralną, miejscem sprawowania Eucharystii i osobistej modlitwy, z tego względu dbamy w niej o ciszę i porządek.
  2. Dbamy i troszczymy się o to, co święte, co służy sprawowaniu liturgii i modlitwie, nie używamy tego poza tym kontekstem oraz w sposób nieodpowiedni i bez właściwego szacunku.
  3. W rozmowach i spotkaniach dbamy o kulturę słowa: szanujemy opinię innych, unikamy narzekania, obmawiania, plotkowania, szemrania. Bierzemy pełną odpowiedzialność za wypowiadane słowa, zwłaszcza jeśli dotyczą innych osób.
  4. W przypadku konieczności zwrócenia komuś uwagi czynimy to w cztery oczy lub też, jeśli sytuacja tego wymaga, to zgłaszamy sprawę duszpasterzom.
  5. Przy wspólnych posiłkach dbamy o kulturę stołu: przygotowanie i podanie jedzenia, wzajemną służbę, rozmowę, unikamy korzystania z telefonów komórkowych.
  6. Przeprowadzanie wśród osób należących do duszpasterstwa ankiet związanych ze studiami, pisanymi pracami końcowymi lub innymi projektami jest możliwe tylko za zgodą duszpasterzy.
 8. Osoby z zewnątrz
  1. Na spotkania grup i wydarzenia duszpasterskie zapraszamy gości po uprzedniej zgodzie duszpasterzy.
  2. Kontakt z innymi podmiotami zewnętrznymi typu instytucje, organizacje, wspólnoty, itp. w celu załatwiania różnych sprawach duszpasterskich oraz angażowanie duszpasterstwa w inne zewnętrzne dzieła jest możliwy tylko za zgodą duszpasterzy.
  3. Do pomieszczeń duszpasterskich nie wprowadzamy obcych, nieznanych nam osób. W przypadku zauważenia ich obecności należy kulturalnie zwrócić im uwagę. W razie konieczności zawiadomić duszpasterzy, a jeśli sytuacja tego by wymagała, to również odpowiednie służby.
 9. Media społecznościowe
  1. Media społecznościowe duszpasterstwa służą realizacji celów duszpasterstwa. Zastrzegamy sobie (administratorzy grupy) prawo do usuwania z tych kanałów komunikacji postów, komentarzy i wiadomości, które nie wiążą się z celami duszpasterstwa. W szczególności treści obraźliwych, wulgarnych i niezgodnych z powszechnie przyjętymi zasadami kultury osobistej.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Duszpasterze mogą w szczególnych przypadkach dyspensować od poszczególnych zasad.
  2. Wszelkie kwestie sporne nieuwzględnione w niniejszym regulaminie rozstrzygają duszpasterze.